Název projektu: Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0052

Stručný obsah a popis projektu:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení projektu: 1. 11. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012
Rozpočet projektu: 4 436 469,60 CZK

Podporované aktivity:

  • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
  • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)
  • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování

Cílem tohoto projektu je modernizace a zkvalitnění výuky na naší škole prostřednictvím využívání e-learningových nástrojů spolu s doplňkovými aktivitami, jejichž smyslem je oživení a zefektivnění výuky a zároveň rozvoj mezipředmětových vztahů. Pedagogové SZeŠ budou vyškoleni pro tvorbu vlastních interaktivních a výukových materiálů přizpůsobených na míru každému předmětu a kolektivu. Ty budou tvořit jak základ elektronického portálu sloužícího kromě výuky ke komunikaci mezi cílovými skupinami a k domácí přípravě studentů tak k využívání interaktivních tabulí. Projekt bude trvat 20 měsíců a zapojí se do něj 430 studentů a 12 učitelů SZeŠ Lanškroun. Inovovány budou předměty matematika, ekonomické předměty, biologie, cizí jazyky, ICT a český jazyk.

Hlavního cíle bude dosaženo pomocí následujících dílčích cílů:

  • vytvoření a spravování elektronického portálu, na kterém budou shromažďovány elektronické studijní materiály, který bude rovněž sloužit pro komunikaci mezi studenty a pedagogy i mezi studenty navzájem
  • vytvoření studijních materiálů prostřednictvím LMS systému a jejich zavedení do výuky na SZeŠ Lanškroun

Materiály budou mít podobu interaktivních pracovních listů a e-learningových modulů obsahujících kromě probírané látky také testy a animace. E-learningové kurzy budou sloužit k výuce v hodinách i k domácí přípravě. Oba druhy materiálů budou přístupné na elektronickém portálu.

Jeho aktivním využíváním budou mít studenti jednak možnost testovat svoje znalosti a získat rychlou zpětnou vazbu, ale i aktivně se podílet na obsahu portálu v rámci domácích úkolů a dobrovolné činnosti.

Od naplnění těchto dílčích cílů si kromě zkvalitnění a zefektivnění výuky slibujeme zvýšení atraktivity našich absolventů na trhu práce - budou lépe připraveni po teoretické i praktické stránce, zlepší se jejich znalost cizích jazyků, která je na trhu práce klíčová. Využívání elektronických studijních materiálů rozvíjí rovněž počítačovou gramotnost studentů a klade velké nároky jak na jejich individuální přípravu, tak na týmovou spolupráci.

K uskutečnění tohoto projektu nakoupí škola i potřebné vybavení - elektronický portál, interaktivní tabule, notebooky a mikroskopy. Z prostředků projektu bude také vybavena digitální jazyková učebna (sluchátka, počítače, interaktivní tabule).

Složení realizačního týmu:

Hlavní manažer projektu: Mgr. Radmila Janoušková
Finanční manažer projektu: Mgr. Daniela Pravdová
Odborný metodik projektu: Mgr. Lenka Tejklová
Administrátor projektu: Ivana Machová
Účetní projektu: Milada Kukulová

Učitelé tvořící studijní materiály:

CJL Mgr. Pavel Studený, Mgr. Martina Dolečková
ANJ Mgr. Radmila Janoušková, Věra Kovaříková
NEJ Mgr. Drahuše Tkačíková
MAT Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Emil Fogl
IT Mgr. Emil Fogl
EKN a PRA Ing. Věra Zemanová, Ing. Jaroslava Tmějová
UCT Ing. Hana Procházková, Ivana Machová
BIO Mgr. František Teichman

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce